Lịch khai giảng trong tháng

LỊCH ĐÀO TẠO 2017

Hotline đăng ký:  1900 636 040

 

THÁNG 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K127

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
05, 06, 07/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK - K22 13,14/05/2017 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K128

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
19, 20, 21/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K30

Thứ 7 và Chủ Nhật 
27, 28/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
04/05/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

THÁNG 6

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K128

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02, 03, 04/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM

Thứ 7 và Chủ Nhật
09, 10, 11/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

SEO CLICK - K129

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
16, 17, 18/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN

Thứ 7 và Chủ Nhật
24, 25/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

SEO CLICK - K130

Thứ 6, 30/06/2017

Thứ 7 và Chủ Nhật
01, 02/07/2017
 

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
 
 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC


THÁNG 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K122

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
06, 07, 08/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
 
 
THÁNG 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K123

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
17, 18, 19/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 - K28

Thứ 7 và Chủ Nhật
 25, 26/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:


Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
23/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00
 
THÁNG 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

FACEBOOK MASTERY K. 21 Thứ 7 và Chủ Nhật 
04, 05/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

SEO CLICK - K124

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
10, 11, 12/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
17, 18, 19/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K125

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 24, 25, 26/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
02/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
30/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

THÁNG 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

FAST SALE 101 - K29

Thứ 7 và Chủ Nhật 
01, 02/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K126

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
14, 15, 16/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN k.14

Thứ 7 và Chủ Nhật
22, 23/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
07/04/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
26/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
27/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00